Obsah kurzu

Obsah kurzu

Vzdělávací program rozvíjí dovednosti důležité pro výuku mezilidské komunikace. Tvoří jej kombinace e-learningového vzdělávání a prezenčního, sebezkušenostního a zážitkového, výcviku. Je rozdělen do dvou tematických částí.

Schéma vzdělávacího programu:

První část

První část kurzu se zaměřuje na uvědomění si významných souvislostí v rámci komunikačního procesu a poskytuje učitelům průpravu pro zvládnutí komunikačních technik a postupů a pro rozvoj kompetencí v oblasti komunikace.

Tato část vyučujícím ukazuje, jak uplatnit zážitkový přístup a jak pracovat se skupinou. Je zaměřena nejen na zvládání komunikačně náročnějších situací, s nimiž se učitelé ve své práci běžně setkávají, ale také na vytváření komunikačních příležitostí, které přeměňují vztahy učitelů s žáky směrem ke spolupráci.

Kurz je veden interaktivní formou, která podporuje aktivní učení, využívá sebezkušenostní aktivity a individuální i skupinovou práci. Účastníci kurzu budou pracovat s problémovými úkoly, modelovými situacemi a konkrétními příklady z praxe.

V rámci e-learningu se účastníci předem seznámí se základními koncepty a tématy, která budou v rámci přímé výuky prohlubována a procvičována. Účastníci dostanou zpětnou vazbu od lektorů výcviku i od ostatních účastníků kurzu.

Druhá část

Druhá část kurzu se zaměřuje na vlastní metodiku výuky komunikace. Účastníci kurzu budou v této části pracovat s konkrétními metodami výuky a naučí se, jak dobře koncipovat vyučovací jednotku. Součástí výcviku je také reflexe možností a omezení aplikace trénované metodiky při vyučování.

Základní teoretické informace o vybraných tématech mezilidské komunikace účastníci získají předem formou e-learningu. E-learning tak po teoretické stránce připravuje účastníky na to, aby mohli efektivně zvládnout přímou výuku daných témat: Mezilidská komunikace - uvedení do tématu, Neverbální komunikace, Zpětná vazba v komunikaci, Komunikace podporující spolupráci, Sociálně citlivá komunikace - zvládání pocitů druhých, Komunikační dovednosti důležité pro vyjádření nespokojenosti, Komunikační dovednosti pro zvládání konfliktních situací.

Na druhou část kurzu pak navazuje závěrečný e-learning zaměřený na aplikaci dovedností a poznatků z kurzu.

Tým lektorů pro:

1. část:

  • Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
  • PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
  • Mgr. Magdalena Valášková

2. část:

  • doc. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Mgr. Jitka Čupová
  • PhDr. Pavel Řezáč, DiS.

EURION, o.s. 2011