Jak na komunikaci v hodinách českého jazyka

Jak na komunikaci v hodinách českého jazyka

Charakteristika kurzu

Vzdělávací kurz Jak na komunikaci v hodinách českého jazyka je koncipován jako komplexní vzdělávací program, jehož cílem je připravit vyučující českého jazyka na maturitních oborech středních škol tak, aby do hodin českého jazyka mohli efektivně zařazovat témata z oblasti mezilidské komunikace. Navrhovaný vzdělávací program tak reaguje na požadavky kurikulárních dokumentů, protože komunikace, resp. požadavky na komunikační dovednosti studentů, tvoří závaznou část předmětu český jazyk a literatura specifikovanou jak v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia, tak v Rámcovém vzdělávacím programu pro obory odborného vzdělávání.

Vzdělávací program se skládá ze dvou tematických částí, které rozvíjejí dovednosti vyučujících důležité pro výuku mezilidské komunikace.

 • První část kurzu se zaměřuje na uvědomění si významných souvislostí v rámci komunikačního procesu a poskytuje učitelům průpravu pro zvládnutí komunikačních technik a postupů a pro rozvoj kompetencí v oblasti komunikace.
 • Druhá část kurzu se zaměřuje na vlastní metodiku výuky komunikace. Účastníci kurzu budou v této části pracovat s konkrétními metodami výuky a naučí se, jak dobře koncipovat vyučovací jednotku.

Pro koho je kurz určen

Vzdělávací program je určen pro vyučující z Jihomoravského kraje, kteří vyučují na středních školách s obory ukončenými maturitou. Prezenční kurz je po ukončení financování z programu OPVK placený (hrazeny přímé náklady - celková částka je závislá na počtu účastníků - 5500 až 7000kč za čtyřdenní kurz s elearningovou podporou).

V případě zájmu nabízíme možnost volného vstupu do elearningové aplikace.

Zájemci se mohou přihlašovat do skupin o maximálním počtu 15 vyučujících v termínech dle vlastních preferencí zde.

Přínos pro účastníky kurzu

 • Získáte další vzdělání týkající se mezilidské komunikace a rozvoje kompetencí v oblasti psychosociálních dovedností.
 • Naučíte se používat konkrétní komunikační postupy a techniky vedoucí k úspěšnému zvládnutí komunikace v různých situacích na půdě školy při práci s jednotlivci i se skupinou.
 • Získáte přehled o komunikačních nástrojích, které podporují spolupráci a eliminují soupeření, a naučíte se s těmito nástroji efektivně zacházet.
 • Osvojíte si účinné postupy, jak motivovat žáky, založené na porozumění jejich cílům, potřebám, vnitřnímu potenciálu a limitům jejich rozvoje.
 • Naučíte se, jak téma komunikace efektivně začlenit do výuky českého jazyka a jak ho propojit s ostatními probíranými tématy.
 • Seznámíte se s různými metodami výuky komunikace v hodinách českého jazyka.
 • Naučíte se, jak koncipovat výuku komunikace v hodinách českého jazyka, a to na úrovni ročního plánu i plánování jedné vyučovací jednotky.
 • Získáte příležitost ke vzájemné výměně zkušeností, odborných znalostí, kontaktů a názorů s kolegy z oboru, s nimiž Vás spojují podobné pracovní zájmy.
 • Obdržíte osvědčení o úspěšném absolvování vzdělávacího kurzu akreditovaného MŠMT.

Přidaná hodnota kurzu

 • Hlavní přidaná hodnota kurzu spočívá ve vysoké kvalitě vzdělávacího programu a individuální péči o účastníky garantované vysoce kvalifikovanými a zkušenými lektory.
 • Forma intenzivního sebezkušenostního a zážitkového výcviku s profesionálním vedením zaručuje proškoleným vyučujícím nejen získání potřebných informací k výuce komunikace, ale zejména nabytí dovedností a kompetencí k práci se studenty. Absolventi tedy budou připraveni předat získané dovednosti úspěšně a neohrožujícím způsobem svým studentům.
 • Sebezkušenostní a zážitkový výcvik poskytuje příležitost uvědomit si důležitost a přínos komunikačních dovedností nejen pro kvalitu ve výchově a vzdělávání, ale i pro osobnostní rozvoj samotného vyučujícího a zprostředkovaně i jeho studentů.
 • Zvládnutí efektivní komunikace má i širší dopad na výchovné působení vzdělávacího procesu: Přispívá ke zlepšení sociálních dovedností, úspěšnosti ve vztazích s ostatními, k řešení osobních problémů, k eliminaci konfliktů a také k prevenci psychopatologických jevů.
 • Pokud vyučující v praxi využívá konstruktivních a efektivních komunikačních technik, žáci se jim učí nejen v takto zaměřených hodinách češtiny, ale i v dalších situacích pouhou nápodobou.
 • Dobré komunikační dovednosti pomáhají studentům uspět při dalším studiu, při hledání zaměstnání, ale i při navazování vztahů a ovlivňování jejich kvality.

Místo realizace

Univerzitní centrum Šlapanice
Nádražní 58, 664 51 Šlapanice u Brna

Či dle Vašich potřeb.Zdroj financování

Evropský sociální fond a státní rozpočet.
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení


Projekt

Vzdělávací aktivity realizovány v rámci projektu "Vzdělávání vyučujících českého jazyka a literatury na středních školách směřující k osvojení komunikačních dovedností a specifických metod pro výuku komunikace" reg. číslo CZ.1.07/1.3.10/03.0035.


EURION, o.s. 2011